تماس با ما

یادآوری

1. مقالاتی در فصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه قابل چاپ می‌باشد که علمی، مستند و تحقیقی باشد.

2. مقالات دریافتی مسترد نمی‌گردد.

3. فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است.

4. مقالات مندرج صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان می‌باشد.

5. نقل مندرجات در فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است.

6. نظر نهایی دربارة چاپ مقاله بر عهده هیأت تحریریه می‌باشد.

7. ترتیب مقالات بر اساس نظر هیأت تحریریه و سردبیر محترم می‌باشد.

 


CAPTCHA Image