اعضای هیات تحریریه

جانشین مدیرمسئول

مصطفی محامی

استادیار فقه و اصول جامعة‌المصطفی؟صل؟ العالمیة مجتمع آموزش عالی فقه

هیات تحرریه
zamzam.maarifgmail.com
37182503.

اعضای هیات تحریریه

یعقوبعلی برجی

استادیار فقه و اصول جامعة‌المصطفی؟صل؟ العالمیة عضو هیات علمی جامعت المصطفی

dikborjigmail.com
09123338214

علی رحمانی فرد

استادیار فقه و اصول جامعة‌المصطفی؟صل؟ العالمیة عضو هیات علمی المصطفی

arafichmail.ir
09123515720

مجید تلخابی

حقوق خصوصیة عضو هیات علمی جامعة‌المصطفی؟صل؟ العالمیة

zamzam.maarifgmail.com

سید مهدی محمدی

فقه و اصول استادیار المصطفی

saidmahdigmail.com

سید حسن عابدیان

الهیات و معارف استاد یار دانشگاه آزاد قم

mahabed4yahoo.com