مطالعات اصول فقه امامیه (MOF) - فرایند پذیرش مقالات