دوره و شماره: دوره 93، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
2. روش نقد آرای اجتهادی *

صفحه 7-34

یعقوبعلی برجی


4. معنای حجیت امارات از منظر اعلام ثلاثه *

صفحه 35-68

علی رحمانی فرد سبزواری


5. عرف و نقش استقلالی و آلی آن در فقه و حقوق

صفحه 47-76

عزیزاللّه فهیمی؛ محمد سلطانیه


14. ضرورت پیرایش اصول فقه از مباحث زائد*

صفحه 31-60

یعقوبعلی برجی؛ مهدی برزگر


15. مقایسه معناشناسی در غرب با اصول فقه *

صفحه 61-84

راضیه امینی؛ صدیقه حاتمی


17. چیستی و چرایی حکم ارشادی *

صفحه 113-140

محمدصادق فیاض


18. تأملی بر نقش تنقیح مناط، و اصطلاحات همسو در استنباط احکام *

صفحه 141-166

علی رحمانی فرد؛ سید محمدتقی موسوی