دوره و شماره: دوره 93، شماره 2، مهر 1393 
روش نقد آرای اجتهادی *

صفحه 7-34

یعقوبعلی برجی


عرف و نقش استقلالی و آلی آن در فقه و حقوق

صفحه 47-76

عزیزاللّه فهیمی؛ محمد سلطانیه


ضرورت پیرایش اصول فقه از مباحث زائد*

صفحه 31-60

یعقوبعلی برجی؛ مهدی برزگر


مقایسه معناشناسی در غرب با اصول فقه *

صفحه 61-84

راضیه امینی؛ صدیقه حاتمی


چیستی و چرایی حکم ارشادی *

صفحه 113-140

محمدصادق فیاض